Gebeden

Gebed voor Parochievernieuwing

Heer Jezus, adem Uw heilige Geest uit over
de vernieuwing van onze parochie.

Wij willen ons inzetten voor het evangelie,
en leven vanuit Uw bevrijdend Woord.
Maar ons werk heeft Uw zegen nodig.

Geef dat ons werken vrucht mag dragen.
en dat wij ons hart op U richten.
Geef dat velen, ook in onze dorpen,
de weg naar U en naar het Evangelie vinden.

Wees ons nabij.
Vandaag en alle dagen tot in eeuwigheid.
Amen