Simon Kuyten overleden 16 december 2020

Op 16 december 2020 is te Tilburg overleden de hoogeerwaarde pater S.G. (Simon) Kuyten s.m.m.
Hij werd geboren op 24 februari 1942 te Delft. Door zijn professie op 8 september 1964 trad hij toe tot de congregatie van de Montfortanen. Op 10 mei 1970 werd hij voor deze congregatie tot priester gewijd. Na zijn priesterwijding was Simon Kuyten werkzaam in de Montfortparochie in Tilburg. In 1980 begon hij zijn werkzaamheden in en voor het Bisdom Breda.
Eerst in de toenmalige Paulusparochie in Dongen en later als deken en waarnemend deken van de dekenaten Oosterhout, Zeeland, Het Markiezaat en De Baronie. Daarmee is hij voor alle parochies van het bisdom deken geweest. Simon Kuyten is lid geweest van de Bisdomraad, de Priesterraad en het kathedraal Kapittel. Ook was hij meerdere jaren voorzitter van de Diocesane Katholieke Schoolraad en bisschoppelijk gedelegeerde voor de religieuzen.
Na zijn emeritaat in 2007 bleef hij beschikbaar als bezoeker van emeriti, als vormheer, geestelijk begeleider voor religieuzen en voor priesterlijke assistentie, met name in de parochie H. Geest te Rijen en de parochie Dongen en Klein Dongen – Vaart.
In een interview bij gelegenheid van zijn vijftigjarig priesterfeest vertelde Simon Kuyten dat de zin ,,Ik ben de weg, de waarheid en het leven” uit het Evangelie van Johannes (14,6) hem het meest dierbaar is. Dit evangelievers wordt vervolgd met de woorden ,,Niemand komt tot de Vader tenzij door Mij”.
Dankbaar voor de grote inzet van Simon Kuyten in ons bisdom vertrouwen wij hem toe aan de Heer die de weg, de waarheid en het leven is.
De uitvaartdienst voor Simon Kuyten wordt in besloten kring gevierd op woensdag 23 december om 11.00 uur.

Na de uitvaartdienst wordt Simon Kuyten begraven op het kloosterkerkhof ‘Op de Biest’ te Schimmert.
Wilt u hem in uw gebed gedenken. Het eeuwig Licht moge hem verlichten.

Mgr. dr. J.W.M. Liesen

Bisschop van Breda.