Visie en Missie

Het pastoraal team van de Rooms Katholieke Parochie van Dongen en Klein Dongen -Vaart en de Parochie Heilige Geest, heeft in overleg met parochiebesturen en de beide adviesraden haar Missie en Visie voor het pastoraat van de komende vijf jaar geformuleerd.

Waar wij voor staan

Missie is een formulering van onze identiteit: Hier staan we voor!
Deze missie beleven we als deel van het Bisdom Breda en de Wereldkerk, in verbondenheid met andere christelijke gemeenschappen en met mogelijke bondgenoten.

De parochies vormen een christelijke gemeenschap die God zoekt in het gebed, lerend samen komt rond het Woord, de sacramenten ontvangt en er handen en voeten aan geeft.
In een parochie proberen mensen zich toe te vertrouwen aan Gods liefde en aan elkaars inzet.
Vertrouwen geeft mensen ruimte en daarom moet er bijzondere aandacht zijn voor mensen die gekwetst, kansloos, of ontheemd zijn.

Waar wij voor gaan

Visie is de richting die we aan ons pastoraat willen geven: Waar we voor gaan! Deze richting moet geconcretiseerd worden in een plan voor de komende vijf jaar. Deze concretisering gebeurt in verbondenheid met de verbanden, waarin we staan: Bisdom, Wereldkerk, andere christelijke gemeenschappen, mogelijke bondgenoten.

  1. We werken aan een open, gastvrije kerk, met aandacht voor eenheid en een mild klimaat.
  2. We versterken onze identiteit en maken deze zichtbaar op het gebied van liturgie, catechese en diaconie zodat gedoopten eigentijds kunnen getuigen van hun geloof.
  3. We willen aansluiten bij mensen aan de rand van ons kerkelijk leven en, waar nodig, het evangelie laten klinken in de omringende samenleving.
  4. We werken aan dialoog met andere geloofsgemeenschappen en willen als kerk present zijn in onze dorpen.
  5. We werken aan een evenwichtige leeftijdsopbouw van de vrijwilligers en van de deelnemers aan de activiteiten in onze parochies.

Uitgave 4 april 2017