Doopsel

De doopboom in de Laurentiuskerk.

Het sacrament

We vieren jouw leven, we zijn blij dat je er bent, we bidden om Gods zegen over je toekomst en we nemen je op in ons midden.
Het Doopsel is het begin van het christelijk leven. Meestal wordt een kindje in het eerste levensjaar gedoopt. De pastor giet gewijd water over het hoofd van de dopeling en zegt: “Ik doop u in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest”.  Daarna wordt er met heilige olie (chrisma) een kruisje op het voorhoofd gezet als symbool voor een lang, gelukkig en gezond leven.
Tenslotte wordt een kaars ontstoken aan het Licht van de Paaskaars. Dit Licht van de Verrijzenis staat symbool voor het vinden van de juiste weg in het leven.

In de Laurentiuskerk in Dongen staat een doopboom. In deze bijzondere boom hangen hartjes die zijn gemaakt ter gelegenheid van de doop van kinderen. Iedereen is van harte welkom om de boom in de kerk te komen bewonderen.

Aanmelden

Bij voorkeur via het Aanmeldformulier Sacrament van het Doopsel
of via het parochiesecretariaat: telefoon 0162-312561
E-mail: pastor Joost de Bont: joostdebont@planet.nl of pastor Rob van Uden: rob.van.uden@hotmail.com

Voorbereiding

De pastores gaan allereerst in gesprek met de ouders en worden uitgenodigd voor een geloofsgesprek.
Op drie zondagochtenden vanaf 9.30 uur nemen de ouders, samen met andere ouders, deel aan het geloofsgesprek.
Om 10.30 uur nemen we met elkaar deel aan de zondagsviering. Na afloop, om ongeveer 11.30 uur drinken we met elkaar koffie en kijken we terug op de viering.
De doop van de kinderen vindt altijd plaats tijdens een zondagsviering. De datum wordt in overleg met de ouders vastgesteld.

Geloofsgesprekken

De geloofsgesprekken in Dongen in 2020 zijn gepland op:
Zondag 01 maart: 1e Communie
Zondag 22 maart
Zondag 05 april: 1e Communie
Zondag 03 mei
Zondag 07 juni
Zondag 05 juli
Zondag 06 september
Zondag 04 oktober
Zondag 01 november
Zondag 06 december

Wat kost het?

Zie voor de kosten: de tarievenlijst.
Als u meedoet met de actie Kerkbalans en de minimale bijdrage geeft, is deze dienstverlening kosteloos.

Doopviering

Wanneer doopouders aan drie geloofsgesprekken en de zondagsviering hebben deelgenomen, kunnen de kinderen worden gedoopt. Op 8 december 2019, de tweede zondag van de Advent, was er voor het eerst een doop nieuwe stijl tijdens de zondagsviering. Pater Schaas Vermeulen ging voor in de Eucharistieviering. Drie kinderen werden gedoopt: Fay, Jade en Angelina. Ouders, peters en meters en naaste familie zaten vooraan. Kerkgangers en overige familieleden zaten verspreid in de goed gevulde kerk. Met koor en voorgangers mee, waren er bijna 200 aanwezigen.
In het evangelie lazen we over Johannes de Doper die mensen uitdaagt om zich te laten dopen. Het thema ‘Doop’ werd daardoor een thema dat niet alleen de familie aansprak, maar het werd een uitdaging voor elke aanwezige. Een stronk met een twijg, werk van de bloemsiergroep, bracht symbolisch in beeld dat het christelijk geloof verder wil gaan dan het optimistisch gemoed van de brave burger. Geloof gaat verder dan optimisme en verstandelijke beredenering. De twijg, een beeld dat de profeet Jesaja gebruikte, vormde het begin en het einde van de preek van diaken Rob van Uden.
Het parochiekoor zong mooi, er was enthousiasme in de kerk en het feest rond de drie dopelingen; al die elementen maakten deze tweede zondag van de Advent tot een bijzondere liturgische gebeurtenis. Bij de koffie, na de viering, waren er veel goede reacties op de viering te horen, zoals:

“Het is goed dat de ouders enkele keren de kerk bezochten. Je kunt zien dat ze ermee vertrouwd zijn.”
“Het was een mooie viering, feestelijk.”
“Het was eigenlijk per ongeluk dat we in Rijen in de kerk waren, maar dit was fijn om mee te maken.”